Algemene Voorwaarden

Racesquare Holding B.V.
KVK 76417719
Vestigingsnr. 000044209819
Raasdorperweg 189 A
1175 KV Lijnden

Racesquare Netherlands B.V.
KVK 76419681
Vestigingsnr. 000044211546
Joan Muyskenweg 70
1114 AN Amsterdam-Duivendrecht

Racesquare Utrecht B.V.
KVK 76421635
Vestigingsnr. 000044213166
Hertogswetering 171 A Unit 184
3543 AS Utrecht

Handelend onder de merknaam The Official F1® Racing Centre.

Algemene voorwaarden The Official F1® Racing Centre Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Definities

1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website van The Official F1 Racing Centre), verder te noemen AV.

2. Opzegging: de schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.

3. Bezoeker: de (rechts)persoon die het terrein en/of de gebouwen van The Official F1 Racing Centre betreedt, de (rechts)persoon aan wie het aanbod van The Official F1 Racing Centre is gericht, met wie The Official F1 Racing Centre een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van The Official F1 Racing Centre.

4. Groep: meerdere personen aan wie door The Official F1 Racing Centre een of meer producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomst(en).

5. Overeenkomst: iedere verbintenis met The Official F1 Racing Centre op grond waarvan The Official F1 Racing Centre diensten en/of producten levert aan Bezoeker.

6. Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de internetsite van The Official F1 Racing Centre www.f1racingcentre.nl.

7. The Official F1 Racing Centre: de afkorting van de handelsnaam van The Official F1 Racing Centre Utrecht B.V. in het handelsregister onder nummer 76421635 ingeschreven.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De AV zijn in afwijking van artikel 6:225 lid 3 BW, van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aankopen, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van The Official F1 Racing Centre.

2. Indien door Bezoeker algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan worden deze door The Official F1 Racing Centre uitdrukkelijk van de hand gewezen. De AV prevaleren, ook indien de voorwaarden van Bezoeker een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat The Official F1 Racing Centre gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien de AV niet van toepassing zijn.

3. Afwijkingen van de AV alsmede van de Overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door The Official F1 Racing Centre zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door The Official F1 Racing Centre uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV en/of Overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

4. Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde Overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten tussen dezelfde Bezoeker en The Official F1 Racing Centre, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de Overeenkomst en/of een deel van de AV, laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de AV onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, ligt, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.

6. De AV zijn niet van toepassing op de door The Official F1 Racing Centre te verlenen horecadiensten, op welke laatste diensten door The Official F1 Racing Centre van toepassing worden verklaard de uniforme voorwaarden horeca (UVH), welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s- Gravenhage.

7. In alles waarin een Overeenkomst, de AV respectievelijk de uniforme voorwaarden horeca (UVH) niet voorziet, beslist de directie van The Official F1 Racing Centre of, ingeval van afwezigheid van de directie, haar gemachtigde. 

8. Door het betreden van het terrein en de gebouwen van The Official F1 Racing Centre, te betalen bij de kassa, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een Overeenkomst met The Official F1 Racing Centre en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van The Official F1 Racing Centre, gaat Bezoeker automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de AV.

9. Wanneer sprake is van (tegen)strijdigheid tussen de AV en het door The Official F1 Racing Centre gebruikte informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld de internetsite, folders en/of brochures), staat het ter beoordeling van de directie van The Official F1 Racing Centre welke bepaling prevaleert.

 

Artikel 3 Totstandkoming (en wijziging)van een Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door Bezoeker van een door The Official F1 Racing Centre afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door The Official F1 Racing Centre van een verzoek van Bezoeker tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door The Official F1 Racing Centre.

2. Indien in de aanvaarding door Bezoeker van een door The Official F1 Racing Centre afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van artikel 3.1., de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra The Official F1 Racing Centre aan Bezoeker schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat The Official F1 Racing Centre tot uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst overgaat.

3. Reserveringen kunnen zowel in persoon (aan de balie), telefonisch als schriftelijk (online) geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals het invullen van een reserveringsformulier. Na reservering is Bezoeker verplicht tot betaling van de som van de Overeenkomst, tenzij door The Official F1 Racing Centre anders wordt bepaald.

4. Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen in artikel 3.1. en 3.2. is bepaald.

5. De werking van artikel 7:404 BW - over persoonlijke uitvoering van de opdracht - en artikel 7:407 lid 2 BW - over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers - wordt uitgesloten.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen van The Official F1 Racing Centre

1. Het openingstijdenrooster, aanbiedingen, tarieven en overige zaken genoemd in de door The Official F1 Racing Centre uitgegeven folders, documentatie en/of informatieverstrekking via telefoon en internet, zijn onder voorbehoud en kunnen door The Official F1 Racing Centre gewijzigd worden. The Official F1 Racing Centre is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de bij The Official F1 Racing Centre gebruikelijke wijze.

  1. 2. De verplichting van artikel 4.1 geldt niet: • in geval van overmacht aan de zijde van The Official F1 Racing Centre;
  2. • indien Bezoeker de eventuele waarborgsom/betaling niet tijdig voldoet;
  3. • indien Bezoeker op enige andere wijze niet volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen welke hij/zij, uit welke hoofde ook, jegens The Official F1 Racing Centre heeft.

 

Artikel 5 Uitvoering door derden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft The Official F1 Racing Centre te allen tijde het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval de AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

 

Artikel 6 Algemene verplichtingen van Bezoeker

1. Bezoeker dient zich, op straffe van verwijdering, te gedragen overeenkomstig de toepasselijke huisregels, zoals deze op het moment van aanwezigheid te verkrijgen zijn aan de receptie en/of staan vermeld op de internetsite van The Official F1 Racing Centre, en aanwijzingen van (het personeel van) The Official F1 Racing Centre

2. Het is anderen dan de instructeur verbonden aan The Official F1 Racing Centre niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van The Official F1 Racing Centre, of haar gemachtigde, instructie, training of coaching te geven in de raecearea’s van The Official F1 Racing Centre.

3. Bezoeker is verplicht voor aanvang van de activiteit van de door The Official F1 Racing Centre te verstrekken instructies ‘Spelregels’ kennis te nemen.

4. Bezoeker dient te allen tijde instructies van (het personeel van) The Official F1 Racing Centre op te volgen en het is Bezoeker verboden in strijd met een verbod of waarschuwing te handelen. Daarnaast is het Bezoeker verboden gebruik te maken c.q. deel te nemen aan de activiteiten van The Official F1 Racing Centre indien hij/zij onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is.

5. Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door Bezoeker aan The Official F1 Racing Centre gemeld te worden. Indien van toepassing, dient het schadeformulier uiterlijk binnen drie weken na de gebeurtenis als gevolg waarvan de schade intreedt, volledig ingevuld in het bezit van The Official F1 Racing Centre te zijn.

6. Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade – in welke vorm en uit welke hoofde dan ook – die door The Official F1 Racing Centre geleden wordt wanneer Bezoeker zijn/haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt.

 

Artikel 7 Verplichtingen van Bezoeker ter zake Ruimteverhuur

1. Een optie voor één of enkele in beheer van The Official F1 Racing Centre zijnde ruimten is vrijblijvend en kan blijven staan totdat een ander wil boeken. The Official F1 Racing Centre neemt dan direct contact op met de eerste optant die vervolgens 48 uur de gelegenheid heeft de optie om te zetten in een definitieve boeking of te laten vervallen. Uitzondering op bovenstaande wordt gemaakt voor opties van de business partners van The Official F1 Racing Centre; opties van business partners hebben voorrang op opties van optanten, niet zijnde business partners.

2. Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimte(n). Bezoeker dient zich te houden aan de in de Overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Tijd benodigd voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur, vangt aan op het tijdstip dat de ruimte gehuurd is.

3. Een Overeenkomst met betrekking tot ruimtehuur kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Bezoeker die de Overeenkomst, om welke reden dan ook, opzegt, is aan The Official F1 Racing Centre een vergoeding verschuldigd die de helft van de som van de Overeenkomst bedraagt, in geval van opzegging ten minste één maand voor de ingangsdatum van de huur. De volledige som is verschuldigd indien Bezoeker korter dan één maand voor de ingangsdatum van de huur de Overeenkomst opzegt of van de Overeenkomst geen gebruik maakt, om welke reden dan ook.

4. Bezoeker dient ervoor te zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Bezoeker dient de ruimte(n) na afloop van de periode waarvoor deze gehuurd is, op te leveren aan The Official F1 Racing Centre in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. Bezoeker staat ervoor in dat alle door hem/haar gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.

5. The Official F1 Racing Centre heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren en/of andere materialen en plaatsen in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen, te laten herstellen op kosten van Bezoeker, voor zover de schade is ontstaan gedurende het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Bezoeker, dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

6. Het is niet toegestaan om binnen, dan wel buiten het gebouw, met rijst, confetti of andere materialen te strooien en/of vuurwerk af te steken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezoeker ziet op naleving hiervan toe. Bij overtreding zal eventuele schade, waaronder schoonmaakkosten, in rekening worden gebracht bij Bezoeker.

7. De verhuur van ruimte(n) kan gecombineerd worden met andere horecafaciliteiten. Het verzoek tot het gebruik van een andere horecafaciliteit, naast de huur van een ruimte, dient gelijktijdig aan de reservering van de zaal of vijf dagen voorafgaand aan het bezoek, schriftelijk te worden ingediend bij de directie van The Official F1 Racing Centre en kan enkel op basis van beschikbaarheid.

8. Het door Bezoeker opgegeven aantal personen is bindend. Tot vijf werkdagen voor aanvang van de huur kan het aantal personen worden gewijzigd. Wanneer blijkt dat The Official F1 Racing Centre voor meer personen dan overeengekomen moet leveren, is The Official F1 Racing Centre gerechtigd naar eigen keuze óf de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren óf de levering aan deze personen te accepteren tegen een door The Official F1 Racing Centre te bepalen meerprijs.

9. Bij iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Bezoeker kenbaar te maken dat de bijeenkomst waarvoor hij/zij de ruimte bij The Official F1 Racing Centre heeft gehuurd, op initiatief is van Bezoeker. The Official F1 Racing Centre mag daarbij slechts vermeld worden als plaats van de bijeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10. Bezoeker is verplicht ervoor te zorgen dat bij het opnemen van beeldopnames, geen bezoekers en/of medewerkers van The Official F1 Racing Centre zonder uitdrukkelijke toestemming van The Official F1 Racing Centre én betrokkenen, gebruikt worden voor enige vorm van publiciteit.

11. The Official F1 Racing Centre is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe (tenzij bemand door The Official F1 Racing Centre) of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

 

Artikel 8 Activiteiten The Official F1 Racing Centre

1. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat het Simulatie (sim) racen en al het bijkomende, risico’ s in kan houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

2. Bezoeker die deelneemt aan de activiteiten van The Official F1 Racing Centre, dient over een normale conditie en gezondheid te beschikken. Indien Bezoeker medicijnen gebruikt, lichamelijke beperkingen heeft c.q. had die van invloed kunnen zijn op zijn/haar normale conditie en/of gezondheid, dient hij/zij dit voor aanvang van de activiteit te melden aan The Official F1 Racing Centre. The Official F1 Racing Centre behoudt zich het recht voor om Bezoeker uit te sluiten van deelname. Indien Bezoeker verzuimt – mogelijk van belang zijnde - informatie omtrent zijn/haar conditie en/of gezondheid aan The Official F1 Racing Centre mede te delen, komen de aan de deelname verbonden risico’s geheel voor rekening van Bezoeker. In het geval The Official F1 Racing Centre bekend wordt met het verzuim van Bezoeker, is The Official F1 Racing Centre bevoegd Bezoeker de toegang tot The Official F1 Racing Centre te weigeren, dan wel Bezoeker sancties (door The Official F1 Racing Centre te bepalen) op te leggen.

3. Het is, op straffe van verwijdering, ten strengste verboden drank, snoep-, etens- en/of rookwaren in de Race area’s te brengen. Bezoeker is gehouden de door The Official F1 Racing Centre verstrekte materialen tijdig en zorgvuldig te gebruiken en in goede staat in te leveren. Bezoeker is aansprakelijk voor schade aan het verstrekte materiaal.

 

Artikel 9 Arrangementen

1. Om in aanmerking te kunnen komen voor speciale groeps- en/of arrangementstarieven dient voldaan te worden aan een minimaal aantal personen, vermeld in de op dat moment geldende folders c.q. brochures. Bij een lager aantal personen gelden de normale op dat moment geldende seizoenstarieven.

2. Het toevoegen in aantallen bij een groepsactiviteit en/of arrangement is mogelijk, maar enkel op basis van beschikbaarheid.

3. Alle groeps- en/of arrangementstarieven zijn inclusief benodigd materiaal. Als een bevestiging (in welke vorm dan ook) door The Official F1 Racing Centre aan bezoeker is verstuurd met betrekking tot een groepsreservering en bezoeker zegt niet tijdig op, is bezoeker toch gehouden de dienst/het product van The Official F1 Racing Centre af te nemen. Indien bezoeker desondanks niet afneemt, is bezoeker verplicht tot volledige betaling van het tussen The Official F1 Racing Centre en bezoeker overeengekomen tarief.

 

Artikel 10 Cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen

1. Onder cadeaubon wordt verstaan: tegen betaling bij The Official F1 Racing Centre te verkrijgen bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten.

2. Onder voucher wordt verstaan: tegoedbon uitgegeven door The Official F1 Racing Centre of met haar samenwerkende partijen, die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten. 

3. Onder waardebon wordt verstaan: een door The Official F1 Racing Centre ter promotie c.q. marketing uitgegeven bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

4. Onder kortingsbon wordt verstaan: een door The Official F1 Racing Centre uitgegeven of verstrekte bon die is bestemd om te worden gebruikt als (gedeeltelijke) betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

5. Cadeaubonnen dienen vooraf en volledig te worden betaald, tenzij met The Official F1 Racing Centre anders is overeengekomen.

6. Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de producten en/of diensten van The Official F1 Racing Centre, welke op dat moment in brochures of op de internetsite van The Official F1 Racing Centre voorkomen.

7. Restitutie van cadeaubonnen, vouchers, waarde- en kortingsbonnen in geld is niet mogelijk.

8. Uitgegeven cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen zijn gedurende de daarop aangegeven periode geldig en verliezen automatisch hun geldigheid na verloop van de betreffende periode. Na verloop van de betreffende periode kan Bezoeker geen rechten aan die cadeaubonnen, vouchers, waarde- en kortingsbonnen ontlenen.

9. Verlenging van de termijn van een cadeaubon, voucher, waardebon en kortingsbon is uitdrukkelijk voorbehouden aan de directie of gemachtigde van The Official F1 Racing Centre en wordt alleen op schriftelijk verzoek, gericht aan de directie, in behandeling genomen, mits dit verzoek de directie heeft bereikt vóór of uiterlijk op de op de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon vermelde einddatum.

10. Op de cadeaubonnen, vouchers, waarde-en kortingsbonnen wordt steeds in cijfers en– indien mogelijk - in woord aangegeven wat de waarde daarvan is.

11. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de cadeaubon, voucher, waarde -en/of kortingsbon is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enige andere manier frauduleus omgaan met de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon, behoudt The Official F1 Racing Centre zich het recht voor de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon te weigeren en om – zonder aankondiging (rechts)maatregelen te treffen jegens de overtreder.


Artikel 11 Persoonsgegevens

1. The Official F1 Racing Centre De gegevens van Bezoeker worden door The Official F1 Racing Centre vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Daarnaast wordt dit gedaan om Bezoeker op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en/of diensten van The Official F1 Racing Centre. Indien Bezoeker het niet op prijs stelt van dergelijke aanbiedingen op de hoogte te worden gehouden, kan Bezoeker contact opnemen, in persoon (aan de receptie), telefonisch of schriftelijk, met The Official F1 Racing Centre; de gegevens van Bezoeker worden op verzoek van Bezoeker verwijderd. Adressen uit het Klantenbestand zullen door The Official F1 Racing Centre niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door The Official F1 Racing Centre en de daaraan gelieerde vennootschappen.

2. The Official F1 Racing Centre maakt, ten behoeve van veiligheid, gebruik van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden, mits vooraf kenbaar gemaakt.

3. The Official F1 Racing Centre is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien Bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit bij The Official F1 Racing Centre melden.

 

Artikel 12 Opzeggen

1. Opzeggen van een online reservering is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van geld plaats.

2. Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening van de Bezoeker.

3. Wanneer een Groep een reservering heeft gemaakt voor een van de activiteiten binnen The Official F1 Racing Centre en deze Groep niet tijdig op de gereserveerde activiteit aanwezig is, is The Official F1 Racing Centre gerechtigd de Groep de toegang tot de activiteit te weigeren en is de Groep gehouden de volledige som van de Overeenkomst aan The Official F1 Racing Centre te betalen.

4. Wanneer een reservering is gemaakt voor een Groep anders dan via het online reserveringsysteem dan geldt voor Opzegging van die reservering het navolgende:

5. Bij Opzegging minder dan 14 dagen, maar meer dan 48 uur voor de datum en het tijdstip van de activiteit, is Bezoeker gehouden 50% van de som van de Overeenkomst aan The Official F1 Racing Centre te betalen.

6. Bij Opzegging minder dan 48 uur voor de datum en het tijdstip van de activiteit, is Bezoeker gehouden de volledige som van de Overeenkomst aan The Official F1 Racing Centre te betalen.

 

Artikel 13 Opschorting en beëindiging

1. The Official F1 Racing Centre is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien Bezoeker in gebreke is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting(en), dan wel niet voldoet aan zijn/haar verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens The Official F1 Racing Centre. Tevens is The Official F1 Racing Centre in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan The Official F1 Racing Centre overige toekomende rechten.

2. Indien de periode van overmacht, zoals beschreven in artikel 21 van de AV, langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft Bezoeker het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat The Official F1 Racing Centre gehouden is tot enige vergoeding van schade die Bezoeker lijdt ten gevolge van die ontbinding en/of zonder verschuldigdheid van een boete. Bezoeker is gehouden tot betaling van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Bezoeker door The Official F1 Racing Centre zijn geleverd.

 

Artikel 14 Waarborgsom en tussentijdse betaling

1. The Official F1 Racing Centre kan te allen tijde van Bezoeker verlangen dat deze onder The Official F1 Racing Centre deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de som van de Overeenkomst minus eventuele reeds door Bezoeker verrichte betalingen.

2. The Official F1 Racing Centre kan telkens tussentijds betaling verlangen.

3. Indien een omzetgarantie is afgegeven, is Bezoeker verplicht ter zake de betreffende Overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan The Official F1 Racing Centre te betalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid van The Official F1 Racing Centre

1. The Official F1 Racing Centre is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door Bezoeker en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van The Official F1 Racing Centre. The Official F1 Racing Centre is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.

2. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door The Official F1 Racing Centre aangeboden diensten en/of producten risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

3. Het betreden van de terreinen en gebouwen van The Official F1 Racing Centre geschiedt volledig voor eigen risico van Bezoeker. The Official F1 Racing Centre is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij The Official F1 Racing Centre, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Official F1 Racing Centre.

4. The Official F1 Racing Centre is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van Bezoeker ook niet in geval van kluisjes gebruik gemaakt wordt. Bezoeker vrijwaart The Official F1 Racing Centre tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van The Official F1 Racing Centre.

5. De aansprakelijkheid van The Official F1 Racing Centre jegens Bezoeker is, uit welke hoofde ook, beperkt tot de som van de Overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van The Official F1 Racing Centre in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

6. De aansprakelijkheid van The Official F1 Racing Centre, voor zover die valt buiten de dekking van een door The Official F1 Racing Centre afgesloten verzekering, wordt uitgesloten. 

7. The Official F1 Racing Centre is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door The Official F1 Racing Centre afgesloten verzekering.

8. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van The Official F1 Racing Centre, zal Bezoeker The Official F1 Racing Centre vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de Overeenkomst.

9. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van The Official F1 Racing Centre en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door The Official F1 Racing Centre ingeschakelde adviseurs.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid van de Bezoeker

1. Bezoeker en degenen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor The Official F1 Racing Centre en/of enige derde is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door Bezoeker en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Bezoeker houder is of die onder zijn/haar toezicht staat. Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij The Official F1 Racing Centre met zich meebrengen.

2. Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij The Official F1 Racing Centre met zich meebrengen.

 

Artikel 17 Reserveringen en tarieven

1. Alle door The Official F1 Racing Centre vermelde prijzen zoals genoemd in de uitgegeven folders, brochures en op internet, zijn onder voorbehoud.

2. De door The Official F1 Racing Centre gehanteerde tarieven voor cursussen, lessen, arrangementen en/of diensten zijn inclusief BTW en per persoon, tenzij anders is vermeld.

3. Het tarief is vastgesteld op basis van normale arbeidstijden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In het geval wordt afgeweken van de normale arbeidstijden, hetgeen ter beoordeling van The Official F1 Racing Centre staat, is The Official F1 Racing Centre gerechtigd de overeengekomen vergoeding met een door The Official F1 Racing Centre te bepalen tarief te vermeerderen.

4. The Official F1 Racing Centre verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen (dus geen korting op korting). De zogenaamde specials worden gezien als aanbiedingen.

5. De Groeps- en/of arrangementstarieven moeten door één persoon namens de Groep of het arrangement aan The Official F1 Racing Centre worden betaald. The Official F1 Racing Centre is niet gehouden om die speciale Groeps- of arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer ieder lid van de Groep of het arrangement individueel aan The Official F1 Racing Centre wenst te betalen.

6. Tijdsoverschrijding met betrekking tot het deelnemen aan activiteiten bij The Official F1 Racing Centre worden vanaf de eerst overschreden minuut doorbelast tegen de normaal geldende prijs, zonder korting.

7. The Official F1 Racing Centre is gerechtigd de overeengekomen vergoeding te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het tot stand komen van de Overeenkomst voordoet, ook al was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de vergoeding minder dan 10% stijgt, heeft Bezoeker niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Bij stijging van de vergoeding met meer dan 10%, heeft Bezoeker de keuze de Overeenkomst te ontbinden of doorgang te laten vinden zonder dat Bezoeker recht heeft op (schade)vergoeding.

8. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden door en/of extra risico’s aanwezig zijn voor The Official F1 Racing Centre, zal The Official F1 Racing Centre een toeslag op de overeengekomen vergoeding in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

 

Artikel 18 Offertes

1. Indien The Official F1 Racing Centre een offerte uitbrengt, is deze gedurende dertig dagen geldig en vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt The Official F1 Racing Centre zich het recht voor de offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. In geval The Official F1 Racing Centre gebruik maakt van haar recht om af te wijken van de offerte, zal zij dit Bezoeker tijdig (schriftelijk) mededelen.

3. Mondelinge toezeggingen verbinden The Official F1 Racing Centre slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging.

4. Schriftelijk geaccepteerde offertes zijn bindend. Hiervan kan niet meer afgeweken worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Bij een samengestelde prijsopgave, bestaat geen verplichting voor The Official F1 Racing Centre tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen producten of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

Artikel 19 Betalingen

1. Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Producten en/of diensten worden niet op rekening geleverd.

2. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien Bezoeker niet direct reclameert, zullen latere reclames door The Official F1 Racing Centre niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of indien niet binnen één jaar na reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

3. De Groeps- en/of arrangementstarieven kunnen niet worden betaald met waarde-, kortings- en/of cadeaubonnen.

4. Als Bezoeker voor een Groep en/of arrangement reserveert, zijn alle leden van de Groep en/of het arrangement hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan The Official F1 Racing Centre, uit welke hoofde ook, verschuldigd zijn. Door te verschijnen, geeft Bezoeker te kennen dat de persoon handelend namens de Groep c.q. het arrangement vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de Overeenkomst.

5. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, kluis, telefoon, fax, internet, tv- huur e.d. kan door The Official F1 Racing Centre een aanvullende vergoeding worden berekend.

6. Zolang Bezoeker niet geheel aan zijn/haar verplichtingen jegens The Official F1 Racing Centre heeft voldaan, is The Official F1 Racing Centre gerechtigd om alle goederen welke door Bezoeker ter plaatse zijn meegebracht, onder zich te nemen en te houden, totdat Bezoeker ten genoegen van The Official F1 Racing Centre aan zijn/haar verplichtingen jegens The Official F1 Racing Centre heeft voldaan.

7. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, door Bezoeker binnen veertien dagen na factuurdatum aan The Official F1 Racing Centre te worden voldaan. Indien een factuur wordt toegezonden, is The Official F1 Racing Centre te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien Bezoeker de factuur tijdig voldoet.

8. Indien Bezoeker in gebreke is, is The Official F1 Racing Centre gerechtigd, indien Bezoeker een rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderd vijftig Euro) in rekening te brengen. Indien Bezoeker consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.

9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is Bezoeker een contractuele rente verschuldigd aan The Official F1 Racing Centre van 2% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een maand, geldt als hele maand.

10. The Official F1 Racing Centre is gerechtigd om, alvorens te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst of de Overeenkomst voort te zetten, betaling vooraf of voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Bezoeker te bedingen. De weigering door Bezoeker om de gevraagde betaling of zekerheidstelling te geven, geeft The Official F1 Racing Centre het recht de Overeenkomst als te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele door haar geleden schade.

 

Artikel 20 Overmacht

1. Onder overmacht aan de zijde van The Official F1 Racing Centre wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het voor de Overeenkomst benodigde materieel, het feit dat leveranciers van The Official F1 Racing Centre tekortkomen jegens The Official F1 Racing Centre, calamiteiten bij The Official F1 Racing Centre, zoals brand, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

2. Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van Bezoeker samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft Bezoeker geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Official F1 Racing Centre. Bezoeker ontvangt in dat laatste geval een tegoedbon. Teruggave door The Official F1 Racing Centre van het reeds betaalde is uitgesloten.

3. Indien een van de Partijen bij de Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen, is hij/zij gehouden de andere Partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. The Official F1 Racing Centre is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is The Official F1 Racing Centre gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen.

5. In geval van overmacht heeft The Official F1 Racing Centre het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat The Official F1 Racing Centre tot enige schadevergoeding en/of boete verplicht zal zijn.

 

Artikel 21 Gevonden goederen

1. In het gebouw en aanhorigheden van The Official F1 Racing Centre verloren of achtergelaten goederen, welke door Bezoeker worden gevonden, dienen door Bezoeker met bekwame spoed bij The Official F1 Racing Centre te worden ingeleverd.

2. Van goederen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een half jaar nadat The Official F1 Racing Centre het voorwerp onder zich heeft gekregen, bij The Official F1 Racing Centre heeft gemeld, verkrijgt The Official F1 Racing Centre de eigendom.

3. Indien The Official F1 Racing Centre door Bezoeker achtergelaten goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van Bezoeker. The Official F1 Racing Centre is nimmer tot toezending verplicht.

 

Artikel 22 Overige bepalingen

1. Tijdens de door The Official F1 Racing Centre vastgestelde periodes zijn aanbiedingen en kortingen, van welke aard ook, uitgesloten, met uitzondering van de in de alsdan geldende documenten gecommuniceerde aanbiedingen, welke specifiek voor die betreffende periode gelden.

2. Door The Official F1 Racing Centre verstrekte informatie via het Voice- response telefoonsysteem en via de internetsite wordt steeds verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

3. Kluisjes kunnen door Bezoeker worden gehuurd voor een bepaald bedrag per keer (na opening dient opnieuw betaald te worden). The Official F1 Racing Centre opent kluisjes niet voor Bezoeker.

4. Binnen de gebouwen van The Official F1 Racing Centre is Wifi beschikbaar. Bezoeker kan hiervan kosteloos gebruik maken, mits hij/zij het netwerk niet gebruikt om spam, virussen of illegale software te verspreiden, geen aanstootgevende internetsites (racistisch, pornografisch of gewelddadig) bezoekt en het netwerk niet onrechtmatig gebruikt. The Official F1 Racing Centre is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard ook – die door The Official F1 Racing Centre en/of derden geleden wordt als gevolg van het gebruik van Wifi door Bezoeker. Daarnaast is The Official F1 Racing Centre gerechtigd, indien de uitingen op internet en/of social media door Bezoeker naar de mening van The Official F1 Racing Centre aanstootgevend en/of schadelijk zijn, Bezoeker de toegang tot het complex van The Official F1 Racing Centre te ontzeggen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding, boete en/of restitutie van de som van de Overeenkomst voor The Official F1 Racing Centre ontstaat.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van The Official F1 Racing Centre.

3. Alle vorderingen van Bezoeker verjaren na verloop van één jaar na het moment waarop deze zijn ontstaan.

4. Wanneer Bezoeker tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst, verbeurt Bezoeker aan The Official F1 Racing Centre, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro) alsmede een boete van € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van The Official F1 Racing Centre – in afwijking van artikel 6:92 BW - om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van The Official F1 Racing Centre voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst.

5. In geval The Official F1 Racing Centre in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door Bezoeker en Bezoeker wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van Bezoeker wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van The Official F1 Racing Centre, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van Bezoeker.